SB "ŠILAS" ĮSTATAI

Šie įstatai skirti tik sodininkų bendrijai "Šilas"

SODININKŲ BENDRIJOS “ŠILAS” 

ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

      

1. Sodininkų bendrija “Šilas” (toliau – Bendrija) yra sodininkų bendrai įsteigta, ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo. 

2. Sutrumpintas bendrijos pavadinimas – SB “Šilas”.

3. Bendrijos teisinė forma – sodininkų bendrija.

4. Bendrijos buveinė: Panevėžio raj., Panevėžio sen., Linonių km., Linonių g. 62

5. Bendrija veikia Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje.

6. Bendrija turi antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

7. Bendrijos finansiniai metai: pradžia sausio 1d., pabaiga tų pačių metų gruodžio 31d.

8. Bendrijos veiklos terminas neribotas.

9. Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.

10. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Sodininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis.

 

II. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI

 

11. Bendrijos veiklos tikslai yra:

11.1. įgyvendinti Bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu;

11.2. puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį.

12. Bendrijos tikslams įgyvendinti Bendrija vykdo šiuos uždavinius:

12.1. organizuoja ir vykdo veiklą kuri reikalinga bendrijos turtui prižiūrėti ir tinkamai naudoti;

12.2. organizuoja seminarus, konferencijas ir sodininkų mokymus, plėtojant mėgėjiškos sodininkystės veiklą;

12.3. padeda sodininkams realizuoti jų išaugintą ir pagamintą produkciją;

12.4. organizuoja sodmenų bei kitos soduose išaugintos produkcijos muges, parodas ir kitus masinius renginius, kuriais siekiama propaguoti ir plėtoti mėgėjišką sodininkystę;

12.5. organizuoja mėgėjiško sodo teritorijos planavimą;

12.6. įgyvendina programas, padedančias sutvarkyti sodo bendrijos teritorijas ir sudaryti palankias sąlygas ūkio plėtrai;

12.7. visuomenei naudingais tikslais rūpinasi aplinkos apsauga mėgėjiško sodo teritorijoje ir jai priskirtose teritorijose, organizuoja ir vykdo aplinkos tvarkymo talkas;

12.8. bendradarbiauja su kitomis sodininkų bendrijomis, jungiasi į sodininkų susivienijimus, asociacijas ir draugijas;

12.9. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės institucijomis ir kitomis organizacijomis.

13. Siekdama savo tikslų Bendrija gali:

13.1. įvairiais teisėtais būdais skleisti informaciją apie Bendrijos veiklą, propaguoti Bendrijos tikslus ir uždavinius;

13.2. tuo tikslu steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

13.3. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

13.4. steigti fondus;

13.5. užsiimti vaisių, uogų, daržovių, gėlių auginimu, dekoratyvine sodininkyste, bitininkyste, vaistažolių auginimu, grybų auginimu, augalų sėklininkyste;

13.6. užsiimti veikla, susijusia su poilsio organizavimu;

13.7. turėti parduotuves ir prekiauti sodininkų užauginta ir pagaminta produkcija, taip pat kitomis sodininkams reikalingomis prekėmis;

13.8. įstoti į šalyje ir užsienyje sukurtas mėgėjiškos sodininkystės organizacijas ar palaikyti ryšius su jomis bei sudaryti bendros veiklos susitarimus;

13.9. gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

13,10. vadovautis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, vykdyti šią ūkinę veiklą:

13.10.1. Javų ir kitų niekur nepriskirtų augalų auginimas

13.10.2. Daržovių, specializuotosios sodininkystės ir medelynų produktų auginimas

13.10.3. Vaisių, uogų, riešutų, prieskonių ir gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas

13.10.4. Kita gyvulininkystė

13.10.5. Žemės ūkio paslaugų veikla; dekoratyvinė sodininkystė

13.10.6. Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

13.10.7. Kita leidyba

13.10.8. Kitas, niekur nepriskirtas spausdinimas

13.10.9. Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas

13.10.10. Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse

13.10.11. Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba

13.10.12. Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba

13.10.13. Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

13.10.14. Gėlių ir kitų augalų, sėklų, trąšų, kambarinių gyvulių (kačių, šunų ir kt.) ir jų maisto specializuota mažmeninė prekyba

13.10.15. Užsakomasis pardavimas paštu, internetu

13.10.16. Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

13.10.17. Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

13.10.18. Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas

13.10.19. Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla

13.10.20. Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla

13.10.21. Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

13.10.22. Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla

 

III. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

14. Bendrija turi šias teises ir pareigas:

14.1. verstis įstatymuose numatyta įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su Bendrijos veiklos tikslais ir uždaviniais;

14.2. sudaryti sutartis , prisiimti įsipareigojimus;

14.3. nustatyti savo produkcijos bei teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, išskyrus atvejus, kai juos įstatymu numatyta tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kita įstatymų nustatyta institucija;

14.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

14.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai atlikti;

14.6. gauti lėšų ar kitokio turto iš užsienio ir tarptautinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;

14.7. gauti lėšų ar kitokio turto iš užsienio valstybių valdžios ir valdymo institucijų, mėgėjiškos sodininkystės mokslinių ir kitokių tyrimų bei sodininkystės švietimo reikmėms;

14.8. likviduotis ir reorganizuotis.

15. Bendrija privalo laiku mokėti įstatymų nustatytus mokesčius.

16. Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, Bendrijos įstatams ir veiklos tikslams.

17. Bendrija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o šie neatsako už Bendrijos prievoles.

18. Bendrijai draudžiama:

18.1. Bendrijos pajamas skirti kitai, nei nustatyta Bendrijos įstatuose, veiklai;

18.2. neatlygintinai perduoti Bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ir panaudos sutartį Bendrijos nariui ar kitam asmeniui;

18.3. teikti paskolas, įkeisti savo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas savo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;

18.4. skolintis pinigų iš savo nario ar kito asmens mokant palūkanas;

18.5. būti neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėja.

 

IV. NARYSTĖS BENDRIJOJE SĄLYGOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

19. Bendrijos nariu gali būti mėgėjiško sodo teritorijos, kurioje įsteigta Bendrija, sodininkas. Jei mėgėjiško sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), Bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų.

20. Bendrijos narys, jo šeimos nariai turi teisę naudotis Bendrijos bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų mėgėjiško sodo teritorijos sodininkų, jų šeimos narių teisių bei teisėtų interesų ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

21. Bendrijos narys turi šias teises:

21.1. dalyvauti ir balsuoti Bendrijos narių susirinkime, rinkti ir būti išrinktas Bendrijos valdybos nariu, revizoriumi;

21.2. reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus;

21.3. imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius;

21.4. viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išaugintą mėgėjiškos sodininkystės produkciją;

21.5. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;

21.6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises ir Bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises;

21.7. išstoti iš Bendrijos. Išstodamas iš Bendrijos jos narys turi pilnai atsiskaityti su Bendrija už savo prievoles jai.

22. Bendrijos narys turi šias pareigas:

22.1. laikytis Bendrijos įstatų, vykdyti Bendrijos narių susirinkimo, Bendrijos valdybos sprendimus;

22.2. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai;

22.3. tausoti Bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai;

22.4. saugoti savo ir kitų žemės sklypų riboženklius;

22.5. informuoti apie vidaus tvarkos pažeidimus Bendrijos valdybą;

22.6. nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį bei kitas nustatytas įmokas;

22.7. pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus apmokėti Bendrijos išlaidas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, atsižvelgiant į sklypo dydį, pagal iš anksto pateiktas sąskaitas;

22.8. dalyvauti Bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose;

22.9. perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, apie tai informuoti Bendrijos valdybą prieš 10 darbo dienų bei atsiskaityti su Bendrija pagal visas savo prievoles jai;

22.10. perleidęs nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą išstoti iš Bendrijos.

23. Sodininkai ir kiti asmenys mėgėjiško sodo teritorijoje privalo laikytis Bendrijos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir be Bendrijos valdybos leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjiško sodo teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų.

24. Sodininkai ir kiti asmenys, padarę žalą Bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. PRIĖMIMO Į BENDRIJOS NARIUS, IŠSTOJIMO IŠ BENDRIJOS NARIŲ SĄLYGOS IR TVARKA

 

25. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo stojimo į Bendriją dienos, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo.

26. Prašymas stoti į Bendriją paduodamas Bendrijos valdybai. Stojantis į Bendriją sodininkas privalo sumokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka ir nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį.

27. Bendrijos buveinėje turi būti sodininkų registravimo knyga, kurioje registruojami visi sodininkai. Joje turi būti nurodyta sodininko vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas, sklypo valdymo teisės pagrindas, sodo sklypo plotas ir adresas (sklypo numeris), įstojimo į Bendrijos narius data, išstojimo (pašalinimo) iš Bendrijos narių data, išregistravimo iš sodininkų data.

28. Su sodininkų registravimo knyga turi teisę susipažinti kiekvienas sodininkas.

29. Bendrijos nariui gali būti išduotas Bendrijos nario pažymėjimas (nario bilietas). Priėmus sprendimą išduoti Bendrijos nario pažymėjimą (bilietą), privalomieji nario pažymėjimo (bilieto) rekvizitai yra šie: Bendrijos pavadinimas, nario vardas, pavardė, nuotrauka, sklypo numeris, sklypo plotas, įstojimo į Bendriją data, Bendrijos antspaudas, Bendrijos pirmininko parašas. Sprendimą dėl nario pažymėjimų (bilietų) išdavimo, rekvizitų pildymo, nario pažymėjimo (bilieto) keitimo, išdavimo tvarkos priima Bendrijos valdyba.

30. Narystė Bendrijoje pasibaigia:

30.1. nariui mirus

30.2. nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjiško sodo teritorijoje esantį sodo sklypą;

30.3. nariui išstojus iš Bendrijos ar Bendrijai jį pašalinus iš Bendrijos;

30.4. Bendriją likvidavus.

31. Išstojimo iš Bendrijos ir pašalinimo iš jos tvarka ir sąlygos:

31.1. Bendrijos narys išstoja iš Bendrijos parašęs prašymą Bendrijos valdybai ne vėliau kaip prieš 10 dienų;

31.2. Bendrijos narys gali būti pašalintas iš Bendrijos narių susirinkimo sprendimu, kai narys pažeidžia šiuos įstatus, Bendrijos nustatytas vidaus tvarkos taisykles, nevykdo savo pareigų ir prievolių ar grubiai pažeidžia Bendrijos teisėtus interesus;

32. Asmenys, išstoję iš Bendrijos arba iš jos pašalinti, per 15 dienų privalo sudaryti su Bendrija sutartis dėl naudojimosi bendrojo naudojimo objektais sąlygų, tvarkos ir kainų. Už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimosi objektais ne Bendrijos nariai atsiskaito pagal Bendrijos pateiktas sąskaitas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Asmenims, išstojusiems ar pašalintiems iš Bendrijos jų sumokėti nario mokesčiai ar kiti piniginiai ar nepiniginiai įnašai negrąžinami ir nekompensuojami.

 

VI. BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA

 

33. Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę:

33.1. keisti Bendrijos įstatus;

33.2. iš Bendrijos narių rinkti ir atšaukti Bendrijos valdybos narius, iš jos narių rinkti valdybos pirmininką bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą;

33.3. nustatyti Bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką bei su tuo susijusius įgaliojimus Bendrijos valdybai, taip pat valdybos narių darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką;

33.4. iš Bendrijos narių rinkti revizorių ir tvirtinti jo darbo reglamentą;

33.5. tvirtinti Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizacijos metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarka;

33.6. vertinti Bendrijos valdybos metinę veiklą, tvirtinti metinę Bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir revizoriaus išvadas apie Bendrijos finansinę veiklą;

33.7. spręsti naujų narių priėmimo į Bendriją, narių skatinimo, drausminimo ir šalinimo iš Bendrijos klausimus;

33.8. nustatyti disponavimo Bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus;

33.9. nustatyti ir tvirtinti Bendrijos vidaus taisykles;

33.10. spręsti klausimus dėl Bendrijos stojimo į susivienijimus ir draugijas, išstojimo iš jų;

33.11. priimti sprendimą dėl Bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;

33.12. priimti sprendimą pertvarkyti Bendriją;

33.13. priimti sprendimą likviduoti Bendriją, atšaukti Bendrijos likvidavimą;

33.14. rinkti ir atšaukti Bendrijos likvidatorių;

33.15. spręsti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo,

infrastruktūros plėtros ir Bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus.

34. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal Bendrijos įstatus jo kompetencijai paskirtais klausimais.

35. Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrijos organams spręsti jo kompetencijai paskirtų klausimų.

36. Bendrijos susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka:

36.1. Bendrijos narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrijos valdyba bei 1/10 Bendrijos narių.

36.2. Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas Bendrijos valdybos sprendimu.

36.3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai Bendrijos valdybai pateikia paraišką. Joje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos.

36.4. Jei Bendrijos valdyba nepriėmė sprendimo sušaukti Bendrijos narių susirinkimą per 10 dienų nuo susirinkimo iniciatorių pateiktos paraiškos gavimo dienos, narių susirinkimas gali būti sušaukiamas 1/4 Bendrijos narių sprendimu.

36.5. Eilinis Bendrijos narių susirinkimas turi būti sušaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 5 mėnesius po finansinių metų pabaigos.

36.6. Neeiliniai Bendrijos susirinkimai šaukiami Bendrijos valdybos iniciatyva arba ne mažiau nei 1/10 Bendrijos narių iniciatyva.

36.7. Bendrijos valdyba ar nariai, priėmę sprendimą sušaukti narių susirinkimą, turi ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki susirinkimo dienos paskelbti skelbimų lentose pranešimą apie šaukiamą narių susirinkimą ir nurodyti susirinkimo datą, vietą bei pateikti susirinkimo darbotvarkę.

36.8. Kiekvienas Bendrijos narių susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių.

36.9. Bendrijos narių susirinkime teisėtai dalyvaujantys nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Narys, dalyvaujantis Bendrijos narių susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybės dokumentą. Asmuo, nesantis Bendrijos nariu, taip pat turi pateikti ir dokumentą, patvirtinantį jo teisę balsuoti narių susirinkime. Narių registravimo sąrašą pasirašo Bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Registravimo sąraše turi būti nurodyti nariai, jau balsavę raštu.

36.10. Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus Bendrijos narių susirinkimo metu pasirašo visi Bendrijos nariai.

36.11. Protokolą pasirašo Bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Kartu gali pasirašyti ir Bendrijos narių susirinkimo įgalioti asmenys.

36.12. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo Bendrijos susirinkimo dienos. Prie Bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: Bendrijos narių susirinkime dalyvavusių narių registracijos sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad nariams buvo pranešta apie narių susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

37. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau, kaip 1/2 Bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta ar šių įstatų nustatytais atvejais – kvalifikuota pakartotiniame narių susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, nepriklausomai, kiek Bendrija turi narių ir kiek jų dalyvauja pakartotiniame susirinkime.

38. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma.

39. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri yra ne mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų, priimamai dėl nario pašalinimo iš Bendrijos, Bendrijos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo, Bendrijos pertvarkymo, Bendrijos likvidavimo, Bendrijos likvidavimo atšaukimo.

40. Balsavimas Bendrijos narių susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams, dėl kurių nors vienas narys reikalauja slapto balsavimo ir tam pritaria ne mažiau nei 1/10 susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių.

41. Bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu.

42. Išankstinis balsavimas vykdomas šia tvarka:

42.1. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai informuoja Bendrijos valdybą ne vėliau, kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios.

42.2. Bendrijos valdyba turi sudaryti sąlygas nariams, balsuojantiems raštu, susipažinti su visais pasiūlytų sprendimų projektais, balsuojamu darbotvarkės klausimu.

42.3. Balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė „už“ arba „prieš“ šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu, po balsavimo. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.

 

VII. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAS, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA BEI NARIŲ ATSAKOMYBĖ

 

43. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus.

44. Bendrijos valdymo organas yra Bendrijos valdyba, jos narių skaičius yra 7 (septyni).

45. Bendrijos valdybos narius iš Bendrijos narių renka narių susirinkimas 3 (trijų) metų laikotarpiui. Valdybos narių kadencijos skaičius neribojamas.

46. Bendrijos valdybos nariai gali būti atšaukiami Bendrijos narių susirinkimo sprendimu, kuris priimamas paprasta balsų dauguma. Bendrijos narių susirinkimas dėl Bendrijos narių atšaukimo organizuojamas ta pačia tvarka, kaip ir kiti Bendrijos narių susirinkimai.

47. Bendrijos valdyba veikia pagal Bendrijos narių susirinkimo patvirtintą darbo reglamentą. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininką iš valdybos narių renka Bendrijos narių susirinkimas.

48. Bendrijos valdyba:

48.1. organizuoja Bendrijos veiklą ir prižiūri, ar laikomasi jos statuto;

48.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;

48.3. Veikia Bendrijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius. Sodininkų Bendrijų įstatymo nurodytus sandorius Bendrijos valdyba gali sudaryti, kai yra toks narių susirinkimo sprendimas;

48.4. įgyvendina Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį ar ilgalaikį planą;

48.5. sudaro metinę finansinę atskaitomybę ir ją pateikia Bendrijos narių susirinkimui;

48.6. tvarko ir saugo Bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygą, Bendrijos techninius ir juridinius dokumentus;

48.7. šių įstatų nustatytais atvejais ir narių prašymu pateikia informaciją ir dokumentus Bendrijos narių susirinkimui;

48.8. Bendrijos dokumentus ir duomenis pateikia juridinių asmenų registrui;

48.9. įstatymų nustatytus viešus pranešimus skelbia Panevėžio miesto ir krašto dienraštyje, viešąją informaciją praneša registruotu laišku, arba pasirašytinai, kitą informaciją Bendrijos nariams skelbia Bendrijos skelbimų lentose, o įstatų nustatytais atvejais praneša raštu;

48.10. teikia Bendrijos nariams reikalingą informaciją;

48.11. atlieka kitas Sodininkų bendrijų įstatyme ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat šių įstatų nustatytas pareigas.

49. Bendrijos valdyba nagrinėja Bendrijos narių pareiškimus, prašymus bei skundus ir per vieną mėnesį pateikia atsakymą.

50. Bendrijos valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

51. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas Bendrijos valdybos narys turi vieną balsą.

52. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

53. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė valdybos narių. Jei Bendrijos valdybos narių balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemia Bendrijos valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami, išskyrus atvejį, kai sprendimą pasirašo visi valdybos nariai.

54. Bendrijos valdyba turi užtikrinti, kad revizoriui turi būti pateikti visi nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrijos dokumentai.

55. Ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki eilinio Bendrijos narių susirinkimo Bendrijos valdyba privalo parengti Bendrijos veiklos ataskaitą. Joje turi būti Bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metų apžvalga, svarbiausi įvykiai Bendrijoje einamaisiais finansiniais metas iki eilinio narių susirinkimo, Bendrijos veiklos planai ir prognozės.

56. Bendrijos valdybos narių, nevykdančių arba netinkamai vykdančių pareigas atsakomybę nustato Civilinis kodeksas ir kiti įstatymai.

 

VIII. BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

57. Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizorius. Revizorius renkamas narių susirinkime 3 (trijų) metų kadencijai. Revizoriaus darbo tvarką nustato jo darbo reglamentas.

58. Revizoriumi negali būti Bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai).

59. Revizorius:

59.1. tikrina Bendrijos ūkinę finansinę veiklą;

59.2. informuoja Bendrijos narių susirinkimą, Bendrijos valdyba apie Bendrijos veiklos pažeidimus;

59.3. finansiniams metams pasibaigus, narių susirinkimui pateikia išvadą dėl Bendrijos metinės finansinės atskaitomybės;

59.4. privalo atlikti neeilinį ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 Bendrijos narių, ir ataskaitą pateikti Bendrijos narių susirinkimui.

 

IX. TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ SU BENDRIJOS VEIKLA SUSIJUSIŲ ĮNAŠŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA, NEPINIGINIŲ

ĮNAŠŲ ĮVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮNAŠUS TVARKA

 

60. Bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui (remontui ar rekonstrukcijai) ar modernizavimui, taip pat lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, taip pat su ilgalaike Bendrijos veikla susijusiems projektams įgyvendinti, reikalingų kaupiamųjų ir tikslinių lėšų kaupimo ir mokėjimo tvarka turi būti numatyta metiniuose ir ilgalaikiuose Bendrijos planuose, kuriuos tvirtina Bendrijos narių susirinkimas.

61. Nepiniginiai įnašai įvertinami bendrijos valdybos sudarytos komisijos. Komisijos posėdžiai protokoluojami ir pagal komisijos įvertinimą bendrijos valdyba priima sprendimą užskaityti įnašus.

62. Bendrijos valdybos organizuojamuose bendrojo naudojimo teritorijos tvarkymo ar kituose darbuose (talkose) turi dalyvauti visi Bendrijos nariai. Jei Bendrijos narys negali tokiose talkose dalyvauti, jis privalo įmokėti į Bendrijos sąskaitą Bendrijos narių nustatytą piniginį įnašą, kuris panaudojamas samdomų darbuotojų darbui apmokėti. Bendrijos valdyba privalo apskaityti talkose dirbančių bendrijos narių ir jo šeimos narių darbo sąnaudas ir šias sąnaudas užskaityti kaip įnašą Bendrijos narių susirinkimo patvirtinta tvarka.

 

X. BENDRIJOS TURTAS, PAJAMŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

63. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka.

vandens telkiniai ir kt.); bendroji inžinerinė įranga – vandentiekio, kanalizacijos, dujų, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, melioracijos įrenginiai, keliai, tiltai, lieptai, vamzdynai ir angos, elektros skydai ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga, esanti bendrojo naudojimo teritorijose bei patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti sodo sklypuose, jeigu jie susiję su visos mėgėjiško sodo teritorijos inžinerinės techninės įrangos veiksmu ir jeigu jie nėra kitų asmenų nuosavybė.

65. Bendrijos valdyba privalo sudaryti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir, prireikus, jį papildyti arba pakeisti. Šiame apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų techninė būklė. Bendrijos valdyba bendrojo naudojimo objektų aprašą viešai paskelbia nariams ir pateikia jį kitiems žinomiems su bendrojo naudojimo objektų valdymu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas Bendrijos narys turi teisę ginčyti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti turto inventorizaciją atlikti iš naujo. Sprendimus dėl pakartotinės inventorizacijos priima bendrijos narių susirinkimas.

66. Bendrijai priklausančio nuosavybės teise turto sąrašas tvirtinamas Bendrijos valdybos kiekvienais kalendoriniais metais pateikiant turto aprašą ir kitus jį nustatančius duomenis.

67. Bendrijos pajamas sudaro:

67.1. Bendrijos nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

67.2. pajamos iš Bendrijos turto;

67.3. iš Bendrijos veiklos gautos pajamos;

67.4. valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;

67.5. fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai (parama, labdara, pagal testamentą, dovanojimas) perduoti ar padovanoti pinigai ir kitas turtas;

67.6. kitos teisėtai įgytos pajamos.

68. Bendrijos nario mokesčiai mokami pinigais. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginiais įnašais negali būti darbai ir paslaugos.

69. Bendrijos lėšų panaudojimas yra nustatomas Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka, tvirtinant Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.

70. Bendrijos pajamų apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu.

 

XI. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

71. Bendrijos įstatų pakeitimo projektą rengia jo iniciatoriai. Jei įstatų projektą ruošia ne valdyba, jis pateikiamas valdybai. Sprendimą dėl įstatų pakeitimo projekto įtraukimo į Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę priima valdyba.

72. Keisti Bendrijos įstatus gali tik bendrijos narių susirinkimas.

73. Bendrijos įstatus ir jų pakeitimus pasirašo Bendrijos narių susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.

74. Bendrijos valdyba įstatų pakeitimus ir visą pakeistų įstatų tekstą kartu su kitais teisės aktų nurodytais dokumentais pateikia juridinių asmenų registrui.

75. Pakeisti Bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

 

XII. BENDRIJOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS

 

76. Bendrija reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Civilinio kodekso ir Sodininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.

 

XIII. GINČŲ SPRENDIMAS

 

77. Ginčai tarp Bendrijos ir Bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų sprendžiami Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

78. Jeigu Bendrijos nariai pageidauja raštu, jų tarpusavio ginčus gali nagrinėti Bendrijos valdyba arba Bendrijų narių susirinkimas.

79. Ginčas pirmiausia nagrinėjamas Bendrijos valdybos posėdyje valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo. Valdybai nusprendus, Bendrijos narių ginčas gali būti perduotas spręsti artimiausiam Bendrijos narių susirinkimui.

80. Apie priimtą sprendimą šalims pranešama raštu.

81. Jeigu ginčo šalys nesutinka su priimtu sprendimu, jų ginčas įstatymų nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas teisme.